شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی های استان قزوین اربیل

 
 

 

مورخ :۱۴۰۳/۰۴/۱۳ چهارشنبه

محل برگزاری: اتاق بازرگانی استان قزوین

با حضور رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین و مدیران شرکت صابر انصار مهر

 

 

 

  • رئیس اتاق بازرگانی قزوین:جناب آقای عبدیان
  • نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین:جناب آقای بصیری
  • نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین: جناب آقای آهنگران
  • معاون امور اجرایی اتاق بازرگانی قزوین: جناب آقای احمدی
  • دبیر اجرای اتاق بازرگانی قزوین:سرکار خانم برومند
  • مدیر اجرایی شرکت صابر انصار مهر: جناب آقای مجیدی
  • مدیر پروژه شرکت صابر انصار مهر: جناب آقای قاسمی
شورای سیاست گذاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی های استان قزوین اربیل