خدمات ما

همایش

نمایش

همایش صنعت نمایشگاهی کشورهای اسلامی با حضور کشورهای موفق در صنعت نمایشگاهی و فعالان کشورهای اسلامی در این
صنعت برگزار می شود.
هدف از این گردهمایی برگزاری کارگاه‌های تخصصی و بهره‌گیری از سخنان متخصصین امر و ایجاد ارتباط بین فعالان
نمایشگاهی کشورهای اسلامی و به اشتراک گذاردن دانش و تکنولوژی آنها بین یکدیگر و توسعه بازار نمایشگاهی کشورهای اسلامی
و افزایش بازار نمایشگاهی جهان است.
امید داریم با حضور گسترده فعالان این حوزه، بازار نمایشگاهی کشورهای اسلامی را در سطح جهان بیشتر از آنچه که هست
گسترش دهیم و با همفکری و همدلی دست آوردهای بیشتری داشته باشیم.

همایش صنعت نمایشگاهی کشورهای اسلامی با حضور کشورهای موفق در صنعت نمایشگاهی و فعالان کشورهای اسلامی در این
صنعت برگزار می شود.
هدف از این گردهمایی برگزاری کارگاه‌های تخصصی و بهره‌گیری از سخنان متخصصین امر و ایجاد ارتباط بین فعالان
نمایشگاهی کشورهای اسلامی و به اشتراک گذاردن دانش و تکنولوژی آنها بین یکدیگر و توسعه بازار نمایشگاهی کشورهای اسلامی
و افزایش بازار نمایشگاهی جهان است.
امید داریم با حضور گسترده فعالان این حوزه، بازار نمایشگاهی کشورهای اسلامی را در سطح جهان بیشتر از آنچه که هست
گسترش دهیم و با همفکری و همدلی دست آوردهای بیشتری داشته باشیم.