پنل های تخصصی با موضوعات:

 
نقش رسانه در صنعت نمایشگاهی
شبکه سازی تجاری در صنعت نمایشگاهی
غرفه سازی، خدمات و کسب و کار های نمایشگاهی
 
 

کارگاه های تخصصی با موضوعات:

 

دیجیتال نمودن نمایشگاه ها
        ابزار های متاورس و دیجیتال